Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest naszym priorytetem, dlatego szanując Państwa prywatność, zobowiązujemy się do respektowania aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie podane przez Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności, ze względu na zmiany przepisów prawa, stosowanych rozwiązań technologicznych lub inne zmiany mające wpływ na stosowanie przez nas ochrony danych osobowych.

Korzystając z naszego serwisu internetowego oraz/lub przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, udzielacie państwo wyraźnej zgody na to, że przekazane dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w sposób oraz dla celów opisanych w poniższej polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Betronika Mariusz Ludwiniak z siedzibą w Mszczonowie, ul. Dworcowa 8/5, 96-320 Mszczonów NIP: 838-136-98-05.
 2. Posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się elektronicznie na adres biuro@betronika.pl lub pisemnie na adres: Betronika Mariusz Ludwiniak, ul. Dworcowa 8/5 96-320 Mszczonów, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych, w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą.

Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe oraz jakiekolwiek inne podmioty, które angażujemy w przetwarzanie Państwa danych osobowych, są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych, a także do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych na poziomie wysokim.

Wszyscy pracownicy naszej firmy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. kadrowych, podatkowych i księgowych).

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • świadczenia usług zgodnych z aktualną ofertą naszej firmy lub/i zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • ewentualnego ustalenia lub/i dochodzenia roszczeń (np. reklamacje) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. kadrowych, podatkowych i księgowych) – art.6 pkt 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit. a) RODO)
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art.6 pkt 1 lit. b) RODO)
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 pkt 1 lit. c) RODO)
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, m.in. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski oraz formularze (art.6 pkt 1 lit. f) RODO).

Zbierane informacje

Podczas korzystania z serwisu internetowego mogą być zbierane różne informacje na temat Państwa aktywności, np.

 • adres IP komputera,
 • lokalizacja użytkownika,
 • używana przeglądarka internetowa,
 • używany system operacyjny,
 • pliki cookies.

Zbieramy następujące rodzaje plików cookies:

 • analityczne – wykorzystywane do śledzenia ruchu w serwisie internetowym w celu poprawy jego funkcjonowania i łatwości obsługi,
 • funkcyjne – pozwalające zapamiętać dokonane przez Państwa wybory (np. akceptacja plików cookies i niniejszej polityki prywatności).

 Ponadto, w zależności od celu lub/i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych możemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • NIP.

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 • świadczeniem usług dostawy betonu oraz kruszywa,
 • sprzedażą produktów i usług bezpośrednio w biurze produkcyjnym w Zbiroży 96-320 przy ul. Żwirowa 1, telefonicznie na firmowe numery firmy Betronika, sprzedażą towarów w Oddziale Betronika w Skierniewicach 96-100 ul. Czerwona 33, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem,
 • podejmowanymi działaniami marketingowymi, za wyraźną zgodą,
 • nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej formularzy (betronika.pl),
 • nawiązanymi relacjami handlowymi.

Profilowanie

Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, kurierskie i pocztowe (np. w związku z realizacją wysyłki dokumentacji, FV).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 2. Prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 30 dniowy czas realizacji/odpowiedzi.
 3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 7 dniowy czas realizacji/odpowiedzi (art. 16 RODO).
 4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO, na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 7 dniowy czas realizacji/odpowiedzi.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi ( art. 18 RODO).
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi (art. 20 RODO).
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi.
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi.
 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy 21 dniowy czas realizacji/odpowiedzi.
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 •  w formie pisemnej na adres: Betronika Mariusz Ludwiniak ul. Dworcowa 8/5 (96-320 Mszczonów),
 •  drogą e-mailową na adres: biuro@betronika.pl.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 •  z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.),
 •  jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.),
 •  jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich zgodnie z RODO (m.in. USA) m.in. w związku z:

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Google+),
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu. 

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych (tylko wtedy, gdy wyrazili na to zgodę), które mogą polegać na:

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe,
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

Zmiana ustawień plików cookies.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu

Zajmujemy się produkcją materiałów budowlanych, przede wszystkim betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych. Jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na Państwa oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub infolinii działu sprzedaży.

Skontaktuj się z nami